Deel 1 van terugblik online verenigingsoverleg 19 januari 2021

maandag 25 januari 2021

Tijdens een nieuw online verenigingsoverleg sloten dinsdag 19 januari bestuursleden van bijna 50 verenigingen aan. Met hen werd de actualiteit besproken, maar werd ook vooral vooruit gekeken naar de uitdagingen die voor ons liggen.

Tijdens een nieuw online verenigingsoverleg sloten afgelopen dinsdag bestuursleden van bijna 50 verenigingen aan. Met hen werd de actualiteit besproken, maar werd ook vooral vooruit gekeken naar de uitdagingen die voor ons liggen.

Geen “corona updates”
Een jaar geleden konden we ons nog niets voorstellen bij de term “corona updates”. Inmiddels weten we dat er dan nieuws is met betrekking tot de maatregelen en/of beperkingen die van invloed zijn op wat er kan en mag in Nederland en dus ook op de bowlingbanen, alles met als doel de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Helaas zitten de centra potdicht en kan er momenteel geen bal gegooid worden. Daar kan geen onduidelijkheid over bestaan. Hoe vervelend ook.

Hoge opkomst
Nadat we in december met een relatief kleine groep een online verenigingsoverleg organiseerden, mochten we dit keer bestuursleden van bijna 50 verenigingen verwelkomen. Erg prettig om met een grote groep bestuursleden de actualiteit te bespreken en in gezamenlijkheid na te denken over de nabije toekomst.

Voorafgaand aan het overleg konden de bestuursleden de grootste uitdaging waar de vereniging nu mee te maken heeft, insturen. Op enkele specifieke vragen na, kwamen drie onderwerpen met name naar voren: Het lidmaatschap in tijden van corona, de onzekerheid over het voortbestaan van de bowlingcentra en hetgeen al op de agenda stond: het houden van binding met de verenigingsleden.

Het NBF-lidmaatschap
Verenigingen hebben namens alle leden aan het begin van het seizoen een afdracht gedaan aan de NBF, iets wat over het algemeen één op één wordt doorgerekend aan de leden. Nu er niet gespeeld kan worden, vragen leden zich af wat er voor die afdracht aan de bond gebeurt.

De NBF is er voor de verenigingen en haar leden, ook nu er niet gespeeld kan worden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de NBF sterk afhankelijk van de contributies die het ontvangt. De organisatie heeft ook tijdens deze coronacrisis vaste lasten, zoals huisvesting, personeel en lidmaatschappen bij de internationale federaties. Hierop wordt waar mogelijk bezuinigd, zo is bijvoorbeeld de vacature na het vertrek van collega Edwin van Delden niet opgevuld, maar het bondsbureau kan de werkzaamheden niet neerleggen en de draad pas oppakken als de centra weer open gaan.

Het bestuur en de medewerkers van het bondsbureau zetten zich tijdens de crisis voornamelijk in om alle aangesloten verenigingen te ondersteunen. Bij corona gerelateerde zaken, maar ook andere hulpvragen. Daarnaast is er regelmatig contact met organisaties als NOC*NSF en de NVB en de lobby voor steun aan en behoud van de branche en onze sport. Ook worden continu voorbereidingen getroffen op het hervatten van het activiteitenaanbod, waarbij de focus steeds meer richting seizoen 2021-2022 gaat. Tot slot wordt gewerkt aan ontwikkelingen op het gebied van automatisering, wat vanaf komend seizoen betere en snellere dienstverlening moet opleveren.

We realiseren ons dat de individuele bowler, die lid is van een vereniging om daar huisleagues en misschien nog Verenigingskampioenschappen te spelen, daar op dit moment niets van merkt. De meerderheid van de aanwezige bestuursleden gaf echter aan die meerwaarde wel te zien en zich ook te realiseren dat de rol van de NBF binnen de georganiseerde sport onmisbaar is, ook voor hen die nooit buiten het eigen centrum spelen.

Denk daarbij aan hele basic zaken om het spel eerlijk te houden, zoals het bewaken van de (internationale) regels, het bijhouden van pasgemiddeldes, het toezien op eerlijke toernooien en het opleiden van wedstrijdleiders. Zaken die heel gewoon zijn in onze Nederlandse sportinfrastructuur, maar die onder druk komen te staan bij het wegvallen van de nationale sportbond.

Oproep tot solidariteit
Het is onze ambitie om verenigingen die zijn aangesloten bij de NBF, en daarmee hun leden, meer te bieden dan alleen een eerlijke sport. Daarom zetten we ons in voor ondersteuning, innovatie, belangenbehartiging, promotie, topsport, inclusiviteit en sportbeleving. Zaken die lang niet altijd direct op de huid van de individuele bowler zitten, maar wel van belang zijn om de verenigingsstructuur zoals we die in Nederland kennen te behouden.

Daarom deden we bij aanvang van de coronacrisis al de oproep tot solidariteit en zijn we nu blij met alle verenigingen die aangesloten blijven in deze moeilijke periode. Het is daarnaast geweldig om tijdens het overleg te horen dat diverse verenigingen in de gelegenheid zijn om hun leden toch tegemoet te komen in de contributieafdracht van dit seizoen of korting kunnen bieden voor komend seizoen.

Onzekerheid centra
Terug naar het overleg van dinsdag 19 januari, waarbij enkele verenigingen vooraf hun zorg uitspraken over het voortbestaan van de bowlingcentra. Het is duidelijk dat de centra inderdaad ontzettend onder druk staan en dat er veel wordt gevraagd van alle ondernemers en hun personeel. We weten dat de NVB zich onophoudelijk inzet voor alle aangesloten leden om ervoor te zorgen dat de centra de overheidssteun krijgen die zij verdienen. Dat geeft ons het vertrouwen dat de centra elkaar er in deze periode doorheen slepen en straks de deuren weer kunnen openen voor alle verenigingen en hun leden. Dat neemt niet weg dat ook wij als vaste bezoekers van de centra moeten blijven nadenken hoe we lokaal kunnen ondersteunen.

In contact blijven met de leden
De derde en laatste uitdagingen die door veel bestuursleden vooraf werd ingestuurd is het in contact blijven met de leden en hen verbonden houden bij de vereniging. Een onderwerp dat sowieso al op de agenda stond van het overleg en waarover we een apart artikel hebben geschreven.

Klik hier om het artikel te lezen.

Ook via deze weg bedanken we alle bestuursleden die aanwezig waren bij het online overleg voor hun tijd en het meedenken! Maandag 1 maart 2021 staat het volgende online overleg op de kalender, we hopen dan opnieuw veel bestuursleden te mogen ontvangen.

Misschien ook interessant...