Besluitenlijst 2018

Besluitenlijst Bondsvergadering 2018

Verslag Bondsvergadering 2018
Eventuele opmerkingen, aanvullingen of vragen naar aanleiding van het verslag kunnen per omgaande verstuurd worden via mail

PowerPoint Presentatie Bondsvergadering

PowerPoint Presentatie Aanpassing Contributie

Bondsvergadering 2018

Geachte verenigingsbestuurder, commissielid, Erelid, Lid van Verdienste, afgevaardigde,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de NBF Bondsvergadering. Deze vindt plaats op zaterdag 16 juni 2018 vanaf 10.00 uur in Bowling Harderwijk, Kolbaanweg 1, 3845 LJ Harderwijk.

Onder deze brief is de agenda opgenomen. Hierin vindt u ook een gecombineerd document; het Jaarverslag 2017 en het Jaarplan 2019. De begroting voor 2019 is niet opgenomen in het jaarplan maar wordt voor deze vergadering separaat toegevoegd. Het bestuur stelt voor de bondscontributie te verhogen met ingang van het seizoen 2019/2020. Wij vragen hiervoor uw speciale aandacht. De vergaderstukken zijn te downloaden via onze site onder Voor leden – Bondsvergadering.

Vragen en/of voorstellen (ondertekend door minimaal drie bondsafgevaardigden) kunt u uiterlijk 25 mei a.s. sturen naar secretariaat@bowlen.nl. Ook uw verplichte aanmelding zien wij graag tegemoet op dit mailadres. Geeft u daarbij gelijk even aan of u de vergaderstukken ter plekke uitgeprint wenst te ontvangen.

Zoals afgesproken in de Bondsvergadering juni 2015 moeten vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verslag vooraf in gestuurd worden via secretariaat@bowlen.nl.

Ondertekende machtigingen en volmachten ontvangen wij graag een week voor de vergadering. Let u er op dat degenen die ondertekenen in MijnNBF als bestuurder zijn opgenomen, anders heeft men geen stemrecht.

Graag tot ziens op 16 juni a.s.!


Met vriendelijke groet,
Nederlandse Bowling Federatie


A.H.J. de Vries, DirecteurOverige bijlagen:

Agenda

AGENDA
Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie
op zaterdag 16 juni 2018 te Bowling Harderwijk

1. Opening en mededelingen om 10.00 uur

2. Verslag van de Bondsvergadering van 10 juni 2017

3. Besluitenlijst van de Bondsvergadering van 10 juni 2017

4. Jaarverslag 2017, Jaarplan 2019, Financieel verslag 2017 en Contributievoorstel 5. Voorstellen bestuur
Op advies van de commissie beheer reglementen (CBR), stelt het bestuur voor de statuten van de NBF aan te passen. Het reglement matchfixing van het ISR moet namelijk van toepassing worden verklaard, hetgeen consequenties heeft voor de NBF-Statuten.

5a. Reglement Matchfixing ISR tkn
5b. Statutenwijziging NBF (bijlage: overzicht van de wijzigingen in de NBF Statuten)
5c. Evenementenplan 2018-2019
- NK Jeugd
- NK Teams
- Recht op deelname DDK
5d. Voorstel voor NK 2020 (presentatie)

6. Voorstellen leden
  • Voorstel BV Zutphen
  • Voorstel BV Den Bosch

7. Vacatures
Bestuur NBF:
Dhr. E. Gorter, herkiesbaar
Dhr. A.C. de Vries, herkiesbaar
Mw. B.M.M. Klaassen-van Persie, kandidaat (voor CV klik hier)

Commissie van Beroep
Dhr. E. Meegdes, herkiesbaar

Tuchtcommissie:
Mw. M. van der Louw (vz) is aftredend
Dhr. G. Langhorst, kandidaat

Voor deze commissie is een vacante posities. Van belang is het kunnen benoemen van een nieuwe voorzitter. Belangstellende kunnen zich met eventuele vragen voorafgaand aan de vergadering melden bij A. de Vries, directeur bondsbureau.

Financiële Commissie:
Dhr. F. Wagemakers, herkiesbaar
Dhr. C. Hootsen, herkiesbaar
Eén vacature

8. Rondvraag

9. Afsluiting om 12.30 uur met aansluitend een gezamenlijke lunch