Conceptverslag bondsvergadering 9 november 2013

Klikt u hier voor het conceptverslag van de bondsvergadering d.d. 9 november 2013

Bondsvergadering 9 november 2013

U kunt op de onderstreepte items klikken om betreffende stukken te downloaden.


Wij verzoeken u uitdrukkelijk zich voor deze vergadering aan te melden via secretariaat@bowlen.nl Geeft u daarbij aan of u de vergaderstukken ter plekke uitgeprint wenst te ontvangen. Ook de machtigingen en volmachten ontvangen wij graag uiterlijk een week van te voren per mail. Let u er op dat degene die ondertekenen in MijnNBF zijn opgenomen.


Agenda NBF Bondsvergadering, zaterdag 9 november 2013 te Papendal, Arnhem

1. Opening
De voorzitter van de bondsvergadering, de heer Van der List, zal om 10.00 uur de vergadering openen.

2. Mededelingen


3. Verslag bondsvergadering 1 juni 2013

4. Besluitenlijst bondsvergadering 1 juni 2013

5. Jaarplan en integrale begroting 2014

6. Vaststellen contributie seizoen 2014/2015
- Advies FC update 5-11-2013

7. Voorstellen bestuur
- Tuchtreglement (zie A. incl historie)
- Toelichting Commissie Beheer Reglementen op Tuchtreglement

- Voorstel CBR art 1 23 en 25 Algemeen Reglement

8. Wedstrijdzaken
- Voorlopige Wedstrijdkalender 2014-2015 met NBF Evenementen

9. Voorstellen leden
- BV Zwijndrecht - contributieverhoging

10. Vacatures
Bestuur NBF:
aftredend de heer Leen van der List, beoogd voorzitter de heer Bob Schut

Tuchtcommissie:
Dhr. J.J. Broekhuizen, beschikbaar voor herbenoeming

Financiële Commissie:
Drie vacatures (waarvan twee plaatsvervangend)

Commissie van Beroep:
Mevr. C.E. Koopmans, beschikbaar voor herbenoeming
Dhr. B.A.M. Oostdam, beschikbaar voor herbenoeming
Dhr. J. Heere, aftredend

11. Rondvraag

12. Sluiting
- Afsluitende lunch -

A. Tuchtreglement incl. historie

Machtiging
Volmacht

Bondsvergadering 1 juni 2013

AGENDA
Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie
zaterdag 1 juni 2013, 10:00 uur
Papendal, Arnhem

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de Bondsvergadering van 10 november 2012 (bijlage)

4. Besluitenlijst van de Bondsvergadering van 10 november 2012 (bijlage)

5. Jaarverslag 2012 (bijlage)

6. Financieel verslag 2012 (bijlage)
- Verklaring financiële commissie (bijlage)

7. Voorstellen Bestuur
-
Statuten (bijlage, incl. wijzigingen zie 1.) en toelichting (bijlage)
I.v.m. aansluiting bij de Stichting Instituut Sport Rechtspraak ter informatie de volgende stukken:
Dopingregl.ISR,
Tuchtregl. dopingzaken ISR,
vertaling WADA dopinglijst,
Dispensatiebijlage NDR,
Whereabouts dopingregl. ISR,
Reglement Instituut Sportrechtspraak,
Tuchtregl. seksuele intimidatie ISR,
Concept overeenkomst ISR met NBF
-
Algemeen Reglement (bijlage, incl. historie zie 2.) en toelichting (bijlage)
-
Wijzigingen Evenementenplan (bijlage, volledige plan zie 3.)
- Bestuursprofielen (bijlage)

8. Voorstellen leden
- Ingekomen voorstel (bijlage)

9. Vacatures
Bestuur NBF:
Voorstellen beoogd voorzitter Dhr. B. Schut
Dhr. J.P. Vasseur, herkiesbaar
Dhr. A.P. Zandboer, herkiesbaar

Tuchtcommissie:
Dhr. A. van der Jagt, herkiesbaar

Financiële Commissie:
Dhr. J. Koeneman, aftredend, niet herkiesbaar
Dhr. T.C. Ruys, aftredend, niet herkiesbaar (bijlage)
Dhr. M. Koedijk herkiesbaar
Dhr. F. Wagemakers, herkiesbaar
Drie vacatures

Reglementencommissie:
Dhr. C. Mijnsbergen, aftredend, niet herkiesbaar
Mw. I.M. Koopmans, herkiesbaar
G. Langhorst, herkiesbaar

Commissie van Beroep:
Dhr. J. Heere, herkiesbaar
Dhr. A.A.Th. Ophelders, herkiesbaar

10. Rondvraag

11. Sluiting

- Afsluitende lunch -

1. Statuten incl. wijzigingen
2. Algemeen Reglement incl. historie
3. Evenementenplan

Volmacht
Machtiging
Procedure machtiging en volmacht