Een sociaal veilige sportomgeving en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik. Ook in onze bond en in jouw vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op je organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen.

We (de NBF) willen (de leden van) onze verenigingen ondersteunen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Maar als het dan toch mis gaat, ook dan kan je bij de NBF terecht.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.
Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

campagnefilm 'Blijf je stil of praat je erover'

Preventie grensoverschrijdend gedrag

Als bond vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zo hebben bijvoorbeeld de sportbonden en NOC*NSF gezamenlijk afspraken gemaakt over gedragsregels die gelden voor iedereen in de sport.

Daarnaast ondersteunen we, samen met het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF, verenigingen bij het ontwikkelen van eigen preventiebeleid. Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft een speciale tool ‘High 5!' ontwikkeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. Met het High 5! Stappenplan krijg je als vereniging op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen jouw vereniging.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers. Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag', het gedrag uit het verleden van die persoon levert geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen bij een sportvereniging te mogen werken. Het is verstandig iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te vragen.
Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers is, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis. Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG's willen aanvragen, kunnen zich aanmelden op de website www.gratisVOG.nl

Lees meer over de VOG en de beschikbare ondersteuningstrajecten op: aanvragen verklaring omtrent gedrag. Het aanvragen van een VOG biedt geen garanties, maar je laat als vereniging wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt en de achtergrond kent van je kaderleden/vrijwilligers.

De vertrouwenscontactpersoon bij de NBF

Martine van de Veen is vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de NBF. Voor onze leden (bowlers, kaderleden, vrijwilligers, bestuurders) is zij het eerste aanspreekpunt wanneer onze leden te maken krijgen met seksuele intimidatie of ongewenst gedrag. Denk daarbij aan seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, bedreiging of mishandeling. De VCP biedt een luisterend oor en adviseert vervolgens welke mogelijkheden er zijn om geschikte hulp te krijgen. Belangrijk om te weten: De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar wijst vooral de weg!
Je kunt met Martine in contact komen door te bellen met 06-82392473 of per e-mail vertrouwenscontactpersoon@nbfbowlen.nl. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld!

Ook als vereniging is het goed een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, zodat jouw leden ook een aanspreekpunt hebben binnen de vereniging die de cultuur en structuur van de club goed kent. Laat de VCP van de vereniging ook de NOC*NSF opleiding voor VCP volgen, zodat de VCP weet wat zijn rol en verantwoordelijkheid is en de weg weet te vinden binnen het netwerk van de sport.

En wat als het toch mis gaat?

Ondanks alle maatregelen vooraf, kan het natuurlijk altijd toch een keer mis gaan binnen jouw vereniging. De VCP van de vereniging is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kan iedereen, dus ook de VCP en bestuur van de vereniging, met vragen en voor het inwinnen van advies terecht bij de VCP van de bond of het Centrum Veilige Sport Nederland.

Meldplicht seksuele intimidatie en misbruik


Bestuurders en begeleiders/trainers/coaches van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. Begeleiders melden aan het bestuur van de vereniging, het bestuur van de vereniging meldt aan de tuchtrecht aanklager van de eigen sportbond. Bij onze bond kan gemeld worden bij Martine van de Veen (06-82392473). In deze infographic wordt de route van het doen van een melding inzichtelijk gemaak

Contactmogelijkheden

VCP bond: Martine van de Veen (06-82392473)
Centrum Veilige Sport Nederland: https://centrumveiligesport.nl/contact
Anoniem contact buiten kantoortijden: https://www.fier.nl/chat-sport