Agenda bondsvergadering 13 juni 2015

AGENDA
Bondsvergadering van de Nederlandse Bowling Federatie
Zaterdag 13 juni 2015 te Papendal, Arnhem

U kunt op de onderstreepte items klikken om betreffende stukken te downloaden.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk zich voor deze vergadering aan te melden via secretariaat@bowlen.nl. Geeft u daarbij aan of u de vergaderstukken ter plekke uitgeprint wenst te ontvangen. Ook de machtigingen en volmachten ontvangen wij graag uiterlijk een week van te voren per mail. Let u er op dat degene die ondertekenen in MijnNBF zijn opgenomen.

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de Bondsvergadering van 28 juni 2014

4. Besluitenlijst van de Bondsvergadering van 28 juni 2014

5. Jaarverslag 2014, Jaarplan 2016 en Contributievoorstel
- Jaarverslag en financieel verslag 2014
- Jaarplan en begroting 2016
- Verslag Financiële Commissie 2015 (nazending)

6. Voorstellen Bestuur
- Wijzigingen evenementenplan
- Wijzigingen Ton Zandboer Cup

7. Voorstellen leden
Als gevolg van het bepaalde in artikel 23 lid 4 van de Statuten dienen de voorstellen uiterlijk 23 mei 2015 in het bezit te zijn van het bondsbureau én ondertekend te zijn door minimaal 3 bondsafgevaardigden.

8. Vacatures
Bestuur NBF:
A.P. Zandboer, herkiesbaar
B. Schut, herkiesbaar
Een vacature

Tuchtcommissie:
H.E. Smit, herkiesbaar
J.J. Broekhuizen, herkiesbaar
M. van der Louw, herkiesbaar

Financiële Commissie:
Twee vacatures

9. Rondvraag

10. Sluiting

Lunch

- Procedure Machtigingen en Volmachten
- Machtigingsformulier
- Volmachtformulier