Bondsvergadering 10 november 2012

Agenda NBF Bondsvergadering
zaterdag 10 november 2012
te Papendal, Arnhem

1. Opening
De voorzitter van de bondsvergadering, de heer Van der List, zal om 10.00 uur de vergadering openen.

2. Mededelingen

3. Verslag bondsvergadering 2 juni 2012 (bijlage)

4. Besluitenlijst bondsvergadering 2 juni 2012 (bijlage)

5. Vaststellen contributie seizoen 2013/2014 (bijlage)

6. Jaarplan en integrale begroting 2013 (zie bijlage punt 7 a. meerjarenbeleidsplan 2013-2016 pag.20-22 en bijlage)

7. Voorstellen bestuur
a. Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (bijlage)
b. Statuten (bijlage)
c. Tuchtreglement (bijlage)
Belangrijkste aanpassingen statuten en Tuchtreglement (bijlage)
Begeleidende brief statuten en Tuchtreglement (bijlage)

8. Wedstrijdzaken
Voorlopige Wedstrijdkalender 2013-2014 met NBF Evenementen (bijlage)

9. Voorstellen leden
Als gevolg van het bepaalde in artikel 23 lid 5 van de Statuten dienen de voorstellen uiterlijk 20 oktober 2012 in het bezit te zijn van het Bondsbureau én ondertekend te zijn door minimaal 3 bondsafgevaardigden

10. Vacatures

11. Rondvraag

12. Sluiting

- Afsluitende lunch -

Volmacht
Machtiging
Procedure machtiging en volmacht

Notulen/besluiten Bondsvergadering 10 november 2012

Besluiten Bondsvergadering 10 november 2012